Zadowoleni są z tego, co mają, chociaż ich średnia emerytura wynosi 1700 zł, z czego 90 % to opłaty mieszkaniowe, wydatki na żywność i leki. Tak wynika z badań jakości życia białostockich seniorów.

Okładka raportu – Jakość życia seniorów w Białymstoku.

25 lutego 2020 roku prezydent Białegostoku zaprosił do Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, a także ich samych, na konferencję naukową „Jakość życia seniorów w Białymstoku”. Naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprezentowali wyniki swoich badań, które na zlecenie prezydenta miasta realizowane były przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Celem badań było zdiagnozowanie potrzeb białostockich seniorów w różnych aspektach życia codziennego i społecznego.

 

 

 Od lat podejmujemy działania mające poprawić jakość życia seniorów w Białymstoku. Chcąc sprawdzić skuteczność tych działań, ale też po to, aby poznać aktualne potrzeby seniorów, zleciłem przeprowadzenie badań socjologicznych – powiedział Tadeusz Truskolaski, inicjator i gospodarz spotkania. Analizując wyniki przeprowadzonych badań dowiadujemy się, czego oczekują starsi mieszkańcy naszego miasta. Teraz będziemy mogli opracować kompleksowy program miejski wspierający seniorów.

 

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z dziedziny senioralnej

Raport przygotowany przez miasto ma znamiona badania naukowego. Nie były to wprawdzie badania sondażowe i różnią się  także trochę od badań społecznych, ale niosą dużo informacji. Zbadano pięć obszarów życia starszych białostoczan: sytuację finansową, stan zdrowia, poziom zadowolenia z różnych aspektów życia, mobilność i czas wolny seniorów. Rezultaty badań były zaskakujące. Prawie połowa badanych białostockich seniorów określa swoją sytuację jako bardzo dobrą. Zadowoleni są z tego, co mają, czują się bezpiecznie. Jednocześnie Główny Urząd Statystyczny określa, że średnia emerytura to 1700 złotych, z czego 90% przeznaczane jest na opłaty mieszkaniowe, wydatki na żywność i leki. Z badań wynika także, że to, co robi miasto dla białostoczan 60+ jest niezadowalające. 58 % badanych seniorów ma niewielką, a 23 % nie ma żadnej wiedzy o tym, co miasto robi, aby poprawić jakość ich  życia.

 

Według wyników przeprowadzonych badań najważniejsze potrzeby starszych białostoczan to:

  • poprawa dostępności do specjalistów lekarzy, usług medycznych, w szczególności rehabilitacji,
  • poprawa dostępności do informacji na temat działań organizowanych przez miasto,
  • poprawa przepływu informacji pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi,
  • powołanie Centrum Aktywności Seniora,
  • zwiększenie liczby usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
  • powołanie Asystenta Seniora,
  • przygotowanie oferty działań wielopokoleniowych, integracyjnych, edukacyjnych na osiedlach.
Tytuł konferencji

W czasie konferencji eksperci, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów dyskutowali o działaniach na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Mówili o ciekawych inicjatywach i potrzebach starszych białostoczan, o niewykorzystanym potencjale seniorów, absolwentów Akademii Rzeczników Seniorów, Uniwersytetu Zdrowego Seniora, Akademii Liderów. Poruszono sprawę powstawania klubów wielopokoleniowych na osiedlach, gdzie seniorzy znajdą miejsca dla siebie. Zostały wyartykułowane potrzeby seniorów z hospicjum czy dziennego domu pomocy społecznej – jedynego w Białymstoku. Mówiono też o działaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klanzy.

Organizatorzy nie przewidzieli w porządku konferencji dopuszczenia do dyskusji osób z sali, również seniorów, których na konferencję zaprosił prezydent miasta. Mogłaby to być ciekawa wymiana doświadczeń. Wcześniej opuścili też salę konferencyjną prezydent i jego zastępca, radni, naukowcy. Zostali seniorzy bez prawa udziału w dyskusji.
W czasie trwania konferencji naukowej w CAS, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbywało się wielopokoleniowe spotkanie z udziałem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Spotkanie równie ważne dla seniorów. Te dwa wydarzenia zorganizowano w tym samym czasie i nie dano możliwości udziału seniorów w obu.
Aktywizacja społeczna seniorów jest koniecznością. Wykorzystanie ich potencjału także. Za dziesięć lat ⅓ populacji naszego społeczeństwa będą stanowili seniorzy. Potrzebni są aktywni seniorzy wolontariusze do działań samopomocowych. Miasto czeka dużo pracy, aby przygotować się na seniorskie tsunami. Trzeba wzbudzić zainteresowanie seniorami ludzi młodych i w średnim wieku. Działając na rzecz seniorów, przygotują się przecież do własnej starości.
Urząd Miejski w Białymstoku wydał dokument „Jakość życia seniorów w Białymstoku”. Czy wykorzysta wyniki badań naukowców do stworzenia polityki senioralnej w naszym mieście? Czy do powołanego przez prezydenta Zespołu ds. opracowania koncepcji poprawy jakości życia seniorów w Białymstoku oprócz przedstawicieli miasta, tworzących politykę senioralną oraz opracowujących i wdrażających konkretne rozwiązania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, pracujących na co dzień z seniorami, zostaną zaproszeni także przedstawiciele środowisk senioralnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz seniorów w naszym mieście?

 

Krystyna Cylwik
Redakcja Podlaski Senior