Mianem szkody całkowitej określa się uszkodzenie pojazdu, w wyniku którego koszt jego naprawy przekracza jego wartość rynkową bezpośrednio przed zdarzeniem lub naprawa nie jest możliwa. Rozpoznanie tego typu szkody ma kluczowe znaczenie dla poszkodowanych w wypadkach drogowych, ponieważ warunkuje rodzaj i zakres możliwego odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Definicja szkody całkowitej

Szkoda całkowita występuje, gdy pojazd ulega tak poważnym uszkodzeniom, że jego naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona lub niemożliwa do wykonania ze względów technologicznych.

Kryteria, według których określa się, czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, różnią się w zależności od kraju ale zazwyczaj opierają się na porównaniu kosztu naprawy do wartości pojazdu przed wypadkiem. W Polsce przyjmuje się, że mówimy o szkodzie całkowitej z OC, gdy koszt przywrócenia pojazdu do stanu przed wypadkiem przekroczy 100% jego wartości przed zdarzeniem lub jest niemożliwa do przeprowadzenia. Więcej informacji na: https://helpfind.pl/szkoda-calkowita

Obowiązki ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej

W sytuacji stwierdzenia szkody całkowitej, ubezpieczyciel odpowiedzialny z tytułu OC sprawcy wypadku zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania, które odpowiada wartości pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem pomniejszonej o wartość pozostałości pojazdu.

Wartości te są ustalane na podstawie rynkowych cen pojazdów o podobnych parametrach, wieku i stanie technicznym. Ubezpieczyciel może również zaproponować poszkodowanemu przejęcie wraku pojazdu, co jest często dodatkową opcją negocjacyjną.

Szkoda częściowa – czym się różni od szkody całkowitej?

Przeciwieństwem szkody całkowitej jest szkoda częściowa. W tym przypadku uszkodzenia pojazdu są na tyle nieznaczne, że koszt ich naprawy nie przekracza wartości pojazdu. Naprawa jest wówczas ekonomicznie uzasadniona i możliwa do wykonania bez negatywnego wpływu na wartość rynkową pojazdu.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy, które mogą obejmować zarówno części, jak i robociznę, zgodnie z polisą OC sprawcy.

Procedura ustalania rodzaju szkody

Procedura ustalania, czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, czy częściową, rozpoczyna się od szczegółowej oceny stanu pojazdu przez rzeczoznawcę. W przypadku wątpliwości co do wartości pojazdu lub rozmiarów szkody, poszkodowany może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy na własny koszt, aby potwierdzić szacunki ubezpieczyciela. Wyniki takiej ekspertyzy mogą być podstawą do negocjacji z ubezpieczycielem lub nawet do sporu sądowego.

Rola dowodów i dokumentacji

Dokładna dokumentacja szkody jest niezbędna do wykazania roszczeń wobec ubezpieczyciela. Zaleca się zachowanie wszelkich faktur, rachunków oraz zdjęć uszkodzeń, które mogą stanowić dowód w procesie likwidacji szkody. W przypadku szkody całkowitej, dokumentacja taka jest równie istotna, ponieważ może wpłynąć na ostateczną kwotę odszkodowania.

Wnioski

Rozróżnienie między szkodą całkowitą a szkodą częściową ma istotne konsekwencje finansowe i prawne dla poszkodowanych. Zrozumienie tych różnic pomaga w efektywnym zarządzaniu sytuacją po wypadku i w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących dalszego postępowania z pojazdem. W przypadku wątpliwości lub problemów z ubezpieczycielem zawsze warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej, która może wesprzeć w negocjacjach lub procedurach sądowych.