Już niedługo mieszkańcy Łomży 60+ posiadający Kartę Seniora oraz rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy Łomży, będą mogli jeździć za darmo autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży.

Trochę historii

Dyskusja na temat wprowadzenia Programu Łomżyńska Karta Seniora rozpoczęła się jesienią 2015 roku po powołaniu Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów. Swoje zakończenie znalazła jesienią 2016 roku podczas posiedzenia Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów z udziałem Prezydenta Miasta Łomża Pana Mariusza Chrzanowskiego.

Propozycja objęcia programem osób powyżej 65 roku życia nie spotkała się z aprobatą członków Rady Seniorów. Kierując się zapisami Ustawy o osobach starszych Rada Seniorów zaproponowała, aby programem zostali objęci wszyscy mieszkańcy Łomży, którzy ukończyli 60 rok życia. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Łomżyńska Karta Seniora została podjęta przez Radę Miejską Łomży 30 listopada 2016 r. i zaczęła obowiązywać od stycznia 2017 r.

Już 29 grudnia 2016 r. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał pierwsze porozumienia z dyrektorami jednostek miejskich oferującymi zniżki posiadaczom Karty Seniora.

23 stycznia 2017 r. pierwsze Karty Seniora  z rąk Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego otrzymało 20 mieszkańców Łomży, którzy ukończyli 60 rok życia. W tym też dniu miało miejsce podpisanie umów z przedsiębiorcami, którzy zadeklarowali pomoc w realizacji Programu.

Program Łomżyńska Karta Seniora

Celem Programu jest pobudzenie aktywności Seniorów poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz innych dóbr i usług zapewniających poprawę warunków i komfortu życia. Cel ten jest realizowany za pomocą systemu ulg i preferencji oferowanych przez Partnerów.

– Bardzo istotne jest żeby osoby, które kończą już swoją prace zawodową, znalazły swoje miejsce do aktywnego życia społecznego – podkreśla Prezydent Mariusz Chrzanowski.

Karta Seniora umożliwia osobom po 60 roku życia korzystanie z wielu ulg (nie tylko finansowych), które oferują instytucje miejskie i prywatni przedsiębiorcy (również spoza Łomży). Warunki do otrzymania Karty Seniora są tylko dwa – trzeba mieszkać w Łomży oraz ukończyć 60 rok życia. Karta Seniora wydawana jest na podstawie wniosku, dostępnego na stronie Urzędu Miejskiego w Łomży oraz w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1 gdzie również odbywa się odbiór Kart.

Przy odbiorze Karty Seniora, każdy Senior otrzymuje Katalog z wyszczególnieniem firm oferujących ulgi oraz informacjami co do rodzaju ulg. Wszyscy odbierający Kartę otrzymują również  „Koperę życia”. Koperta zazwyczaj przechowywana jest w lodówce. Zawiera takie dane jak opis i historię choroby, listę zażywanych leków czy kontakt do lekarza prowadzącego oraz najbliższych członków rodziny. Umieszczone tam informacje mogą okazać się niezbędne podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej.

Od stycznia do sierpnia 2017 r. zostało wydanych 3 000 Kart Seniora.

Program ważny nie tylko dla seniorów

Zgodnie z regulaminem Programu „Łomżyńska Karta Seniora” partnerowi, który podpisał porozumienie z Miastem Łomża przysługuje prawo do posługiwania się hasłami: „Firma przyjazna Seniorom” oraz „Oficjalny partner Miasta Łomża w programie Łomżyńska Karta Seniora” w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych wraz z prawem do używania logotypu Programu. Miasto zobowiązuje się do zamieszczenia nazwy, logo i danych teleadresowych Partnera w Katalogu Karty Seniora i w wykazie „Firmy przyjazne Seniorom” na stronie internetowej Miasta. Partnerzy programu otrzymują też plakaty i naklejki w celu oznakowania miejsca wykonywania działalności jako punktu realizacji Programu.

Partnerskie firmy eksponowane będą również  na imprezach i uroczystościach organizowanych przez Miasto i Łomżyńską Społeczną Radę Seniorów.

Wydaje się zatem, że mając taką promocję, firmom powinno zależeć na przystąpieniu do Programu.

Obecnie jest takich firm czterdzieści. Wykaz znajduje się na stronie http://www.lomza.pl/index.php?k=199.

Co dalej?

Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta Miasta oraz Uchwałą podjętą przez Radę Miejską Łomży w dniu 12 lipca 2017 r., od 1 listopada osoby posiadające Łomżyńską Kartę Seniora oraz rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy Łomży, będą mogli jeździć za darmo autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży.

Aby otrzymać kartę uprawniającą do takich przejazdów trzeba będzie złożyć wniosek o jej wydanie w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Farnej 1. Osoby, które już ją posiadają mogą wyrobić „bilet zerowy” również w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży przy ul. Spokojnej 9.

Przyjmowanie wniosków na Łomżyńską Kartę Miejską, uprawniającą do bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta, rozpocznie się po 1 października 2017 r. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie (może być w formie elektronicznej np. na płytce czy pendrivie) oraz okazać jeden z dokumentów: kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczęcią) Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego  od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym  w złożonym do urzędu PIT czy Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO w przypadku składania PIT drogą elektroniczną.

Powyższa procedura służy weryfikacji miejsca zamieszkania i rozliczania podatku dochodowego.

Informacje dotyczące Programu Łomżyńska Karta Seniora dostępne są na stronie http://www.lomza.pl/index.php?k=199.

Grażyna Czajkowska
Podlaska Redakcja Seniora w Łomży