Spotkanie z kandydatami na posłów i senatorów RP  w wyborach do Sejmu i Senatu RP, informacje o realizowanych w gminach projektach kierowanych do seniorów, finansowanych ze środków Województwa Podlaskiego, apel do seniorek i seniorów o udział w nadchodzących wyborach – to tematy XV Forum Podlaskich Rad Seniorów.

Obrady XV Forum Podlaskich Rad Seniorów za nami. 4 października 2023 roku po raz kolejny spotkali się online przedstawiciele rad seniorów z naszego województwa, aby dyskutować o sprawach ważnych dla seniorów. W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni goście: Zdzisław Czarnecki – wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, kandydaci na posłów – Andrzej Aleksiejczuk z KW Nowa Lewica, Stanisław Derehajło z KW Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz kandydaci na senatorów Cezary Cieślukowski i Maciej Żywno, Pakt Senacki 2023 (Trzecia Droga). Zaproszenie do udziału w XV Forum wysłano do wszystkich komitetów wyborczych.

XV Forum Podlaskich Rad Seniorów – online

Po prezentacji i przywitaniu gości przez Jolantę Wołągiewicz z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, spotkanie otworzył Jan Oniszczuk – prezes Zarządu Stowarzyszenia Szukamy Polski – współorganizator spotkania. Krótką informację na temat ostatnich działań Delegatury Podlaskiej Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów przedstawiła jej przewodnicząca Bożenna Chmielewska. Poinformowała uczestników o ostatnim posiedzeniu Delegatury Podlaskiej OPS w Supraślu, do udziału w którym zaproszono wszystkich kandydatów na senatorów z województwa podlaskiego. Zaproszenie przyjął jedynie Maciej Żywno (Trzecia Droga).

Zdzisław Czarnecki w skrócie  opisał strukturę organizacyjną ruchów seniorskich w Polsce, w której składzie znajdują się przede wszystkim Uniwersytety Trzeciego Wieku, Rady Seniorów i Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.

W głównej części XV Forum Podlaskich Rad Seniorów prowadząca Jolanta Wołągiewicz poprosiła kandydatów na posłów i senatorów o ustosunkowanie się do pięciu zagadnień:

  1. W grupie 60+ na 100 mężczyzn przypada 126 kobiet, a wśród osób 75+ na 100 mężczyzn 191 kobiet. Obserwujemy w naszych działaniach znacznie większą aktywność pań, zarówno społeczną, działalność w organizacjach społecznych. Kobiety uczestniczą w zorganizowanych działaniach, które oferują UTW, kluby seniora, organizacje senioralne/ Działania te koncentrują się na aktywności fizycznej, artystycznej, twórczości amatorskiej i poszerzaniu wiedzy (wykłady, prelekcje, spotkania z ekspertami)  itp. Jak uaktywnić społecznie mężczyzny?
  2. Liczba seniorów rośnie i nadal będzie rosła. Taka jest demografia, szczególnie na Podlasiu.  Co planują Państwo w kontekście wykorzystania ogromnego potencjału – doświadczeń zawodowych i życiowych tej grupy wiekowej, bo nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego czy usługi opiekuńcze są im – seniorom potrzebne.
  3. Co z emeryturą? 13 i 14 emerytura nie rekompensuje wzrostu kosztów życia, inflacji, wysokich cen leków, szczególnie odczuwalne jest to, gdy senior/ seniorka pozostaną osamotnieni przez śmierć drugiej połowy.
  4. Rady seniorów to znaczący coraz bardziej w Polsce element tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez funkcje doradczą, konsultacyjną i inicjatywną wobec samorządów lokalnych są swego rodzaju łącznikiem, przedstawicielem środowiska senioralnego gminy. Z naszego doświadczenia wynika, ze ta współpraca rad z samorządami w naszym regionie wygląda słabo. Tylko 16 rad seniorów w województwie. Obserwujemy brak zainteresowania samorządów tworzeniem rad, brak wiedzy na ten temat. Potrzebna jest edukacja zarówno środowisk senioralnych jak też samorządów. OWPRS podjął takie działania w ramach projektu, czego efektem są liczne szkolenia, 3 kongresy rad, XV Forów (początkowo live, teraz on-line, żeby odpowiedzieć na potrzebę wspierania się i integracji, wymiany doświadczeń rad). Jak widzicie możliwość wspierania działalności istniejących i procesu powstawania nowych rad seniorów w województwie?
  5. Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjno-Informacyjnie – pomysł zgłaszany wielokrotnie do Marszałka Województwa Podlaskiego. Stanowiskiem z II Kongresu zwróciliśmy się do p. marszałka z potrzebą stworzenia wojewódzkiego centrum integracji międzypokoleniowej, po wstępnych obietnicach, pomimo przypomnienia tematu przez Podlaską Delegaturę OPSu – brak reakcji. Czy widzicie potrzebę współpracy międzypokoleniowej i wsparcia takich inicjatyw jak np. w/w centrum?

Każdy z kandydatów miał pięć minut na wypowiedź na odniesienie się do przedstawionych zagadnień i przedstawienie wizji swoich działań. Wszyscy byli zgodni co do potencjału drzemiącego w seniorach i potrzebie wykorzystania go do działań w społeczeństwie obywatelskim.

Powrót do hierarchii starszyzny (Rada Starszych) proponował Andrzej Aleksiejczuk. Zwrócił też uwagę na konieczność wypracowania nowej kompleksowej polityki senioralnej z uwzględnieniem oddziaływania na młodsze pokolenia, aby kształtować postawę szacunku do osób starszych. Mówił też o potrzebie nowych systemowych rozwiązań dotyczących emerytur w starzejącym się społeczeństwie przy braku zastępowalności na rynku pracy.

Stanisław Derehajło mówił o potrzebie likwidacji ,,białych plam” internetowych na mapie województwa podlaskiego. Podkreślił jak ważne jest budowanie kompetencji cyfrowych wśród seniorów. Zauważył też konieczność tworzenia ścieżek dostępu seniorów do informacji np. przez tworzenie lokalnych centrów/punktów informacji.

Przykład ciekawego przedsięwzięcia pod nazwą ,,taksówki społeczne”, które działają  w niektórych polskich miastach, przedstawił Cezary Cieślukowski. Według jego obserwacji mężczyźni seniorzy dłużej pozostają aktywni zawodowo i są częściej aktywni w polityce oraz działaniach sportowo rekreacyjnych, gdzie jest znacznie mniejszy udział seniorek. Podkreślił też konieczność rozwiązania problemów ochrony zdrowia, wypracowania stabilnego systemu emerytalnego i dziedziczenia emerytur przez współmałżonków. Jego ugrupowanie proponuje też obowiązkowe tworzenie rad seniorów, które byłyby zobligowane do konsultowania i opiniowania wszelkich dokumentów. związanych z realizacją polityk senioralnych przez samorządy.

O roli i kompetencjach rad seniorów mówił Maciej Żywno. Podkreślił, że16 rad seniorów na 118 gmin województwa podlaskiego to bardzo słaby wynik. Jednak zauważył pracę i aktywność  seniorów w już istniejących radach. Zwrócił też uwagę na znaczenie edukacji obywatelskiej i konieczność finansowego i merytorycznego wsparcia rad seniorów, docenił działania Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Wszyscy mówcy podkreślali, że seniorzy to grupa społeczna w Polsce z ogromnym potencjałem, który nie jest wykorzystany i która powinna odgrywać wielką rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Tam, gdzie działają rady seniorów, powinny być wsparcie ich przez samorządy lokalne,  a seniorzy powinni być szanowani jako nestorzy.

Druga część spotkania to informacja rad seniorów z Podlaskiego o ich działaniach bieżących, realizacji projektów kierowanych do seniorów w gminach, finansowanych ze środków Województwa Podlaskiego. Wystosowano również Apel XV Forum Rad Seniorów z Województwa Podlaskiego do seniorek i seniorów o liczny udział w wyborach i oddanie ważnego głosu.

W XV Forum Podlaskich Rad Seniorów wzięło udział 86 osób. Podsumowania obrad i zamknięcia spotkania dokonał Jan Oniszczuk ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, które wraz z Ośrodkiem Wspierania Podlaskich  Rad Seniorów był organizatorem spotkania.

 

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok