Zapraszamy podlaskie babcie i dziadków z wnukami do udziału w ciekawym projekcie „SuperSTARSi – Z pokolenia na pokolenie”, podczas którego spędzicie razem aktywnie, kreatywnie oraz twórczo czas i staniecie się bohaterami wystawy fotograficznej lub wywiadów w „Galerii SuperSTARSów”, promujących wizerunek seniorów XXI wieku i wartość więzi międzypokoleniowych.

Projekt fotograficzny „SuperSTARSi – Z pokolenia na pokolenie” ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Podlasia na problem budowania właściwych relacji pomiędzy pokoleniem dziadków i wnuków, opartych na integracji międzypokoleniowej, budowaniu dialogu, poszanowaniu odrębnych systemów wartości przez próbę zrozumienia różnic. Ma też promować nowoczesny wizerunek aktywnych i sprawnych osób starszych, otwartych na rozumienie zmian w otaczającym, szybko rozwijającym się technologicznie społeczeństwie. Chcemy też pokazać młodzieży i dzieciom pełną szacunku i zrozumienia postawę wobec starszego pokolenia, ale opartą na partnerstwie i wzajemności: młodzi mają wiedzę a starsi mądrość i doświadczenie życiowe, mogą czerpać z tych źródeł dla obopólnych korzyści.

W części warsztatowej i fotograficznej kierujemy nasz projekt do seniorek i seniorów oraz powiązanych z nimi rodzinnie dzieci lub młodzieży. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 6 par (babcia lub dziadek z wnuczką lub wnuczkiem) do części warsztatowo – fotograficznej oraz minimum 6 osób do wywiadów zamieszczonych na podlaskisenior.pl;

W trakcie zorganizowanego w Supraślu w dniach 29 – 30.08.2023 r. cyklu dwudniowych (z noclegiem) warsztatów zaproponujemy szereg ciekawych, twórczych i kreatywnych zajęć aktywizujących, komunikacyjnych i integracyjnych. Przygotujemy uczestników  do kreatywnej pracy zespołowej i procesu twórczego, który będzie polegał na wspólnym stworzeniu stylizacji do portretów dziadków i wnuczków. Wspólne wykonanie tego zadania umożliwi integrację uczestników i wykorzystanie nabytych w trakcie warsztatów kompetencji społecznych i twórczych. Podczas sesji fotograficznej na zakończenie warsztatów powstaną dyptyki (2 portrety w jednym obrazie) wykonane przez Michała Hellera, wspaniałego artystę fotografika. Będą one elementami wystawy „SuperSTARSi. Z pokolenia na pokolenie”, którą zaprezentujemy w przestrzeni miasta. Będzie ona skierowana do mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego, zwracając uwagę na problemy zawarte w założeniach projektu – potrzebę dialogu międzypokoleniowego i promowanie współczesnego wizerunku seniora. Tą samą funkcję będą miały wszystkie działania medialne przewidziane w projekcie, w tym głównie na naszym portalu podlaskisenior.pl. Będą tu między innymi publikowane wywiady z podlaskimi seniorami, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie a nie zakwalifikują się do części fotograficznej.

Do projektu zostanę włączeni także seniorzy, dziennikarze obywatelscy, członkowie Redakcji portalu podlaskisenior.pl. Jest to zespól ciągle doskonalący zarówno swój warsztat dziennikarski jak i potencjał portalu. Podczas warsztatów dziennikarskich przygotują się do przeprowadzania i publikowania m.in. wywiadów, żeby tworzyć na podlaskisenior.pl galerię superSTARSów, i w ten sposób promować aktywność seniorów i wartości, jakie niesie dla obu stron dialog, zrozumienie i współpraca między pokoleniami.

Projekt kierujemy też do wszystkich mieszkańców województwa, niezależnie od wieku, internautów. czytelników portalu podlaskisenior.pl, prasy lokalnej i słuchaczy radia, organizacje senioralne oraz instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych, do których dotrą informacje o projekcie oraz jego głównych przesłaniach – promocji wizerunku współczesnego seniora i wartościach wspólnoty pokoleń. Zapraszamy też przedstawicieli mediów, które przez udostępnienie informacji o kampanii i wystawie pomogą nam promować wizerunek superSTARSów i ich relacji z wnukami.

Żeby wziąć udział w projekcie należy:

mieć 60 lat i więcej
zapoznać się z regulaminem uczestnictwa
uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka (uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej, wnuki lub inny rodzaj pokrewieństwa odpowiedni pokoleniowo). W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego dokumentu Zgoda – udział osoby młodszej z podpisami rodziców.
przysłać zgłoszenie zawierające dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, miejscowość, wiek i płeć dziecka oraz stopień pokrewieństwa: wnuk/wnuczka, dziecko siostrzenicy/bratanka itp.) i krótki opis swoich zainteresowań, aktywności, talentów itp. (pół strony maszynopisu, do 2000 znaków mailem pod adres podlascyseniorzy@gmail.com

Termin zgłoszeń –  10 sierpnia, wyniki rekrutacji 11 sierpnia, Zjazd 29-30 sierpnia w Supraślu.

Zapraszamy.

REGULAMIN uczestnictwa SUPERSTARSI 2023
KARTA-ZGLOSZENIOWA -SuperSTARSi
ZGODA_UDZIAŁU_-_osoby_mlodsze_-_P4_edycja_2023
DEKLARACJA_UDZIAŁU -_osoby_60_edycja_2023
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Projekt jest realizowany przez  Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy i Podlaską Redakcję Seniora, w ramach realizacji zadania publicznego, współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023;

 

Jolanta Wołągiewicz