“Seniorzy w mediach – media dla seniorów” – te hasło zdominowało obrady trzeciego spotkania Podlaskiej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego  6 czerwca 2019 roku. Wzięli w nim udział marszałek Artur Kosicki i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i organizacji senioralnych należących do Rady oraz reprezentanci regionalnych mediów.

Potrzeba komunikacji to jedna z pięciu zdiagnozowanych potrzeb seniorów  w “Programie na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”. Jest to dokument  sporządzony przez zespół 19 ekspertów, przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych, realizujących działania na rzecz seniorów. Przewodniczyła mu Elżbieta Rajewska-Nikonowicz –  dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Brak komunikacji pomiędzy instytucjami, organizacjami, brak przepływu informacji o sprawach ważnych dla osób starszych, brak gazety drukowanej i w formie PDF dla seniorów, słaba prezentacja aktywności osób starszych, brak cyklicznych programów radiowych i telewizyjnych współtworzonych przez osoby starsze w mediach publicznych czy niedostateczne wykorzystanie potencjału osób starszych – to tylko niektóre z problemów z którymi borykają się podlascy seniorzy. Pozytywnym przykładem zmian jest działający od 4 lat portal internetowy początkowo jako senior.bialystok.pl a obecnie rozszerzony na teren całego województwa podlaskisenior.pl. Jest on całkowicie tworzony przez seniorów wolontariuszy, o czym mówiła na posiedzeniu rady Bożena Bednarek – redaktorka naczelna portalu ze Stowarzyszenia “Szukamy Polski”. O miejscu dla tematyki senioralnej na antenie suwalskiego Radia5 mówiła Maria Jolanta Lauryn pochodząca z Suwałk wiceprzewodnicząca  podlaskiej rady.

W dyskusji, która wywiązała się w trakcie obrad wskazywano na język współczesnych mediów, coraz mniej zrozumiały dla seniorów a temat seniorów to głównie ciekawostki. Brak jest natomiast poważnych tematów dotyczących zawiłości prawnych czy też tematów polityki senioralnej przekazywanych prostym zrozumiałym dla seniorów  językiem. Mirosław Bielawski dyrektor programowy Polskiego Radia Białystok zadeklarował pojawienie się programu współtworzonego przez seniorów w jesiennej ramówce białostockiej rozgłośni. Pozostali obecni na spotkaniu przedstawiciele lokalnych mediów zadeklarowali również współpracę z seniorami.

Uczestnicy narady poznali także nową pełnomocnik ds. ludzi starszych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – Beatę Zadykowicz. Będzie ona koordynowała współpracę pomiędzy marszałkiem, urzędem marszałkowskim i podlaskimi organizacjami senioralnymi a w szczególności Podlaską Radą Seniorów.

Marszałek Artur Kosicki w swoim krótkim wystąpieniu skierowanym do Podlaskiej Rady Seniorów powiedział: “Chciałbym, abyście Państwo przedstawili konkretne propozycje działań wraz z szacunkowym kosztorysem. Mam nadzieję, że wygospodarujemy środki na te projekty. A sprawę chcę przedstawić pod obrady radnych  już na najbliższej sesji Sejmiku Województwa 18 czerwca”.

W dyskusji podsumowującej posiedzenie poruszono temat aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – wizja regionu w 2030 roku. Wskazano na potrzebę wprowadzenia podkategorii “Działania przyjazne seniorom” w konkursie Podlaska Marka Roku. Poruszono temat raportu NIK o usługach opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania. Z raportu tego wynika, że podlaskie jest najbardziej zaniedbanym województwem pod tym względem w kraju.

Trzeba działać, aby podlaski senior nie czuł się wyobcowany, bez opieki i zepchnięty na margines życia społecznego.

(zdjęcia : Wrota Podlasia)

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok